ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΛΥΦΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (BIPVS)

01-03-2008

Αξιοποιώντας τη διαθέσιµη και ήπια αυτή µορφή ενέργειας ο σύγχρονος άνθρωπος µπορεί να βοηθηθεί αποτελεσµατικά στην επίλυση των ενεργειακών του προβληµάτων.

Με αριθµητικά στοιχεία, ο Ήλιος παράγει:
Η παραγόµενη ενεργειακή ισχύς του Ήλιου είναι 2 τρισεκατοµµύρια φορές περισσότερη από αυτή του µεγαλύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα στον πλανήτη. Ένα (1) µόλις m2 της επιφάνειας του Ήλιου λάµπει όσο 600.000 κοινές λάµπες των
100W.

Ο Ήλιος παράγει (3,94Χ1023) kW ισχύος όλη µέρα, κάθε µέρα και ανεξάντλητα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 170 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου την ηµέρα, δηλαδή καύσιµα αξίας 13,6 τρισεκατοµµύρια € ηµερησίως (€ 80/βαρέλι).
Κατά µέσο όρο, η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στην επιφάνεια της Γης αντιστοιχεί µε 40.000 kW ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε άνθρωπο.
Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει πάνω στην επιφάνεια της Γης κάθε δευτερόλεπτο είναι 100.000 φορές µεγαλύτερη από τη συνολική ενέργεια που παράγεται πάνω στη Γη απ’ όλες τις άλλες πηγές.
Κάθε δευτερόλεπτο, ο Ήλιος εκπέµπει 400 δισεκατοµµύρια τρισεκατοµµυρίων kWh ηλεκτρικής ενέργειας, αξία ίση µε τον προϋπολογισµό της Ελλάδας για 10.000 τρισεκατοµµύρια χρόνια και ο Ήλιος, µέσα σε ένα (1) µόλις δευτερόλεπτο της ώρας, εκπέµπει τόση ενέργεια που επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης για 13.000.000 χρόνια1.

Η ηλιακή ενέργεια είναι διαθέσιµη παντού και πάντα, είναι ανεξάντλητη και ικανή να απαλλάξει οριστικά την ανθρωπότητα από την εξάρτησή της στα ορυκτά καύσιµα. Ο καλύτερος ίσως τρόπος εκµετάλλευσης της ισχύος του Ήλιου είναι µε τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων που τη µετατρέπουν άµεσα σε ηλεκτρικό ρεύµα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΤΥΠΟΙ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙ?Ν
Τα πρώτα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) κύτταρα κατασκευάστηκαν το 1880 από Σελήνιο (Se), ύστερα από πολυετείς έρευνες του Charles Fritts, µε απόδοση µόλις 1-2%. Με τη βοήθεια της κβαντοµηχανικής στις δεκαετίες του 1920 και 1930 σηµειώθηκαν σηµαντικά βήµατα προόδου για την εξέλιξη της Φ/Β τεχνολογίας, όµως µόλις στη δεκαετία του 1950 έγινε δυνατή η παραγωγή πυριτίου υψηλής καθαρότητας. Την ίδια εποχή, η εταιρεία Bell Telephone Laboratories πειραµατίστηκε µε το πυρίτιο (Si), και κατάφερε µέσα σε τέσσερα µόλις χρόνια να παράγει κύτταρα απόδοσης 6%, που δοκιµάστηκαν επιτυχώς σε τηλεφωνικό αναµεταδότη. Η απόδοση των σηµερινών Φ/Β κυττάρων αγγίζει το 30%, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία βιώσιµη και ιδιαίτερα αποδοτική, ειδικά στην Ελλάδα, που διαθέτει υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας. Σήµερα το πυρίτιο χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία των Φ/Β κυττάρων και βρίσκεται σε αφθονία στη φύση, αφού αποτελεί το 25-28% του στερεού φλοιού της Γης. Το πυρίτιο περιέχεται στην άµµο µε τη µορφή του οξειδίου του πυριτίου (SiO2). Στο τελικό προϊόν η καθαρότητα του πυριτίου αγγίζει το 99,99%, ως αποτέλεσµα µιας πολύπλοκης διαδικασίας καθαρισµού.

Τα Φ/Β κύτταρα χωρίζονται σε τρεις ‘γενιές’, ανάλογα µε την τεχνολογία τους. Τα στοιχεία 1ης γενιάς (κρυσταλλικού πυριτίου – Εικόνα 2) άρχισαν να παράγονται µαζικά  στη δεκαετία του 1970. Στη δεκαετία του 1980 έγιναν ευρέως γνωστά τα κύτταρα 2ης γενιάς (λεπτής επίστρωσης), ενώ τα τελευταία χρόνια, με τα επιτεύγματα της νανοτεχνολογίας, έκαναν την εμφάνιση τους τα στοιχεία 3ης γενιάς (οργανικά & πολυμερή – Εικόνες 3 και 4), που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της εξέλιξης (Λογοθετίδης, 2006). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι θεωρητικές και πρακτικές αποδόσεις για διάφορους τύπους Φ/Β κυττάρων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ήδη διαθέσιμοι στην αγορά:

Ανεξάρτητα από το κόστος, η τελική επιλογή του κατάλληλου συστήµατος από το χρήστη εξαρτάται πρώτιστα από το είδος της εφαρµογής και ύστερα από τη µέγιστη απόδοση και τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας που τον ενδιαφέρει.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες Φ/Β συστηµάτων αναφορικά µε τη διάταξη: Αυτόνοµα συστήµατα: Αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία και τον αντιστροφέα, έχοντας τη δυνατότητα παροχής συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (µπαταρίες), και συνήθως καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών απαιτήσεων της εφαρµογής. Υβριδικά συστήµατα: Αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία η οποία συνδυάζεται µε άλλες πηγές ενέργειας, όπως γεννήτριες ή άλλες µορφές Α.Π.Ε. Το πλεόνασµα ηλεκτρικής ενέργειας αποθηκεύεται σ’ ένα σύστηµα συσσωρευτών.
Διασυνδεδεµένα συστήµατα: Πρόκειται για την απλούστερη µορφή Φ/Β διάταξης, που αποτελείται από τη Φ/Β συστοιχία, µε έναν αντιστροφέα (ή περισσότερους) και η οποία είναι διασυνδεδεµένη στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο (Εικόνα 6). Το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται είναι συνεχές και µε τη βοήθεια του αντιστροφέα µετατρέπεται σε εναλλασσόµενο πριν καταναλωθεί. Η λύση αυτή δεν απαιτεί µέσο αποθήκευσης της ενέργειας, αφού το δίκτυο καλύπτει τις ενεργειακές απαιτήσεις όταν η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς δεν αρκεί (π.χ. στη διάρκεια της νύχτας), αλλά παράλληλα χρησιµεύει και ως αποθηκευτικό µέσο, όταν η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος ξεπερνά την κατανάλωση. Ένας µετρητής (της ?ΕΗ) καταγράφει τις εξερχόµενες kWh από το δίκτυο και ένας δεύτερος καταγράφει τις εισερχόµενες kWh, αυτές δηλαδή που το Φ/Β σύστηµα παράγει και τροφοδοτεί στο δίκτυο. Η λύση αυτή είναι αποδεδειγµένα η ιδανικότερη για χρήση σε κτιριακές εφαρµογές, ενώ κοστίζει και λιγότερο αφού απαιτούνται λιγότερα εξαρτήµατα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τ?Ν Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤ?Ν
- Αθόρυβη λειτουργία και µηδενικές εκποµπές ρύπων.
- Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν µηδενικές (δεν έχουν κινητά µέρη).
- Διαθέτουν µεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία (εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 25 χρόνια).
- Ευχρηστία - τα µικρά συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν  από το χρήστη.
- Δυνατότητα εγκατάστασης µέσα σε πόλεις και ενσωµάτωσης στα κτίρια (BiPVs).
- Δυνατότητα  επέκτασης ανά πάσα στιγµή για να καλύψουν τις ανάγκες του χρήστη και σύνδεσης µε άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήµατα).
- Χαµηλό κόστος µεταφοράς.
- Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόµα και σε πολύ µικρή κλίµακα.
- Ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη όπου κι αν αυτός βρίσκεται.
- Έχουν µεγάλα περιθώρια να γίνουν ανταγωνιστικότερα αφού οι αποδόσεις τους συνεχώς βελτιώνονται ενώ το κόστος παραγωγής τους φθίνει µε σταθερούς ρυθµούς.
- Ειδικά στην Ελλάδα, οι κλιµατολογικές συνθήκες και τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας ευνοούν τη λειτουργία τους.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Υψηλό κόστος παραγόµενης kWh (στην επόµενη όµως πενταετία αναµένεται πως το κόστος θα µειωθεί στο µισό).
- Υψηλό κόστος επένδυσης.
- Απαιτούν καθάρισµα τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.

BUILDING  INTEGRATED PHOTOVOLTAICS (BiPVs)
Τα Φ/Β συστήµατα αποτελούν ήδη µια διαδεδοµένη εφαρµογή στα κτίρια λόγω της δυνατότητας τους να καλύπτουν πολλές λειτουργίες ταυτόχρονα, και να ενσωµατώνονται µε διάφορους τρόπους στα κελύφη τους

Μπορούν να τοποθετηθούν στις οροφές (κεκλιµένες, επίπεδες ή καµπύλες), σε αίθρια, αναρτηµένα σε προσόψεις και σε στηθαία εξωστών, σε εφελκυόµενες κατασκευές, ή µε τη µορφή εξωτερικών σκίαστρων (σταθερών και κινητών). Υπάρχουν Φ/Β προϊόντα µε τη µορφή κεραµιδιών, ηµιδιαφανή ή διαφανή ως υαλοπίνακες, φεγγίτες και κουπόλες οροφής, περσίδες, παρτέρια φύτευσης, ηχοπετάσµατα, ακόµα και διάφορα διακοσµητικά στοιχεία. Η επιτυχία των BiPVs είναι εξασφαλισµένη, αφού µε την αντικατάσταση των συµβατικών υλικών δόµησης µειώνεται το αρχικό κόστος και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, ενώ για την εφαρµογή τους δεν απαιτούνται εκτάσεις γης, που θα αύξαναν το κόστος ακόµη περισσότερο. Το µεγάλο όµως πλεονέκτηµα των εφαρµογών BiPVs είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται στο σηµείο κατανάλωσης, χωρίς απώλειες στη µεταφορά, χωρίς πρόσθετες υποδοµές και κυρίως χωρίς να επιβαρύνεται το δίκτυο διανοµής, το οποίο έτσι υποστηρίζεται στις ώρες αιχµής. Με αυτό τον τρόπο το κτίριο από καταναλωτής ενέργειας µετατρέπεται σε µια µικρή και διακριτική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από τον ‘Ηλιο, χρησιµοποιώντας την παραγόµενη ενέργεια για φωτισµό, ψύξη και θέρµανση (π.χ. µε αντλία θερµότητας) και τις οικιακές συσκευές. Η τεχνολογία αυτή αφορά νέες αλλά και υφιστάµενες κατασκευές, δίνοντας έτσι νέο ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική σύνθεση και ίσως δηµιουργήσει µια νέα τάση µε έµφαση στον ενεργειακό σχεδιασµό.

ΠΑΡΑ?ΕΙΓΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ BiPVs
Στο εξωτερικό, υπάρχουν ήδη πολλά αξιόλογα παραδείγµατα κτιρίων µε BiPVs, ακόµα και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης που  δεν διαθέτουν υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας. Το Solar Office (Εικόνα 11) βρίσκεται στο Doxford International Business Park του Sunderland (55o), στη βορειοανατολική πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο γραφείων, µε συνολικό εµβαδόν 4.600 m2, που κατασκευάστηκε για λογαριασµό της εταιρείας Akeler PLC. Σχεδιάστηκε από το εξειδικευµένο γραφείο µελετών Studio E Architects Ltd, µε έδρα το Λονδίνο.
Η νότια όψη του Solar Office, µε συνολική επιφάνεια 950 m2, φιλοξενεί 532 m2 καθαρής επιφάνειας φωτοβολταϊκών συστοιχιών, (δηλαδή 400.000 κύτταρα) πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Φ/Β κύτταρα  1ης γενιάς), συνολικής ισχύος 73.1 kWp. Το σύστηµα είναι διασυνδεδεµένο µε το δίκτυο κοινής ωφέλειας γι’ αυτό και δεν απαιτούνται µπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το κτίριο σχεδιάστηκε µε βιοκλιµατικά κριτήρια ώστε να έχει µειωµένες ενεργειακές απαιτήσεις, οι οποίες θα καλύπτονται κατά το δυνατόν από την παραγωγή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύµατος από τον Ήλιο. Το κτίριο καταναλώνει µόλις 85 kWh/m2/y, ενώ στη νότια όψη του παράγονται 55.200 kWh/έτος ηλεκτρικής ενέργειας, που αρκούν για την κάλυψη του 30-35% των αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρικό ρεύµα.
Στα δυο πρώτα έτη λειτουργίας (1998-2000), το Φ/Β σύστηµα του Doxford Solar Office κατάφερε να αποδώσει 113,000 kWh, ποσότητα η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχικές εκτιµήσεις των µελετητών (παρόλο που το πρώτο τετράµηνο  λειτουργίας προέκυψαν συνεχόµενα προβλήµατα στη λειτουργία ενός αντιστροφέα και µπλοκαρίσµατα στο software υποστήριξης των µετρήσεων).

Στο Doxford η κλίση των 60ο του Φ/Β συστήµατος είναι ιδανική (Εικόνα 12), ενώ στην Ελλάδα καλύτερες τιµές απόδοσης θα προέκυπταν µε κλίση των 30ο περίπου (ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που εξετάζεται). Στη Βόρεια Ευρώπη οι ανάγκες για θέρµανση είναι κατά πολύ µεγαλύτερες απ’ ότι για την ψύξη του κτιρίου. Το αντίστροφο συµβαίνει στη χώρα µας, όπου η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι κατά πολύ υψηλότερη από αυτή της Μ. Βρετανίας. Για παράδειγµα, η µέση ετήσια θερµοκρασία του αέρα στο Doxford είναι 11οC, ενώ στην Αθήνα είναι 19.4οC (τιµές στη διάρκεια των φωτεινών ωρών)2. Η µέση θερµοκρασία ενός τόπου επηρεάζει τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος, που σε Πρότυπες Συνθήκες Ελέγχου (Standard Test Conditions - STC) επιτυγχάνει τη µέγιστη απόδοση του στους 25οC, τιµή που είναι εφικτή για πολλούς µήνες το χρόνο στη χώρα µας, σε αντίθεση µε τη Μ. Βρετανία (γι’ αυτό ο συντελεστής απωλειών  της Αθήνας από τη θερµοκρασία λειτουργίας τους βρίσκεται στο 0.95 αντί του 0.90 του Doxford στους πίνακες υπολογισµών).

Στην Ελλάδα έχουν γίνει µόνο µερικά δειλά βήµατα για την ενσωµάτωση Φ/Β συστηµάτων σε κελύφη κτιρίων (όπως το κτίριο γραφείων της εταιρείας Soft Centre, στο Μαρούσι και η µονάδα παραγωγής Φ/Β στοιχείων της εταιρίας Ηλιοδοµή Α.Ε., στο Κιλκίς) αν και η διαθέσιµη ηλιοφάνεια στη χώρα µας είναι η υψηλότερη της Ευρώπης, καθιστώντας την ιδανική για τέτοιου είδους εφαρµογές. Για να επιβεβαιωθεί αυτός ο ισχυρισµός, θα επιχειρηθεί µια προσπάθεια υπολογισµού της απόδοσης του Doxford Solar Office, αν αυτό βρίσκονταν στην Αθήνα (38ο). 3

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕ?Ν ΜΕ BiPVs
Το Μάσνταρ Σίτι, είναι ένα πρόσφατο παράδειγµα φιλόδοξου σχεδίου σε αστική κλίµακα, µε έκταση 6 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Sir Norman Foster, 32 χλµ. έξω από το Άµπου Ντάµπι, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Η νέα αυτή πόλη των 50.000 κατοίκων (µε προοπτικές να επεκταθεί στο διπλάσιο) που ήδη κατασκευάζεται στο κέντρο της ερήµου, θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από Α.Π.Ε., ενώ τα κτίριά της θα διαθέτουν κελύφη µε ενσωµατωµένα Φ/Β συστήµατα, ικανά να παράγουν 130 MW ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Άραβες προετοιµάζονται για ένα µέλλον χωρίς πετρέλαιο, και η προοπτική µιας παγκόσµιας οικονοµίας που θα στηρίζεται στις Α.Π.Ε. φαίνεται πως σύντοµα  θα γίνει πραγµατικότητα.

Στην πόλη Woking της Μ. Βρετανίας (40 χλµ. από το Λονδίνο), µε πληθυσµό 90.000 κατοίκους, κατασκευάζεται ένα νέο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µεταξύ αυτών και της ηλιακής. Με στόχο τη µείωση των εκποµπών άνθρακα αλλά και τη µείωση του ενεργειακού κόστους, οι τοπικοί σταθµοί κατάφεραν να τροφοδοτήσουν τα περισσότερα κτίρια της πόλης µε ηλεκτρικό ρεύµα από Α.Π.Ε., διατηρώντας παράλληλα και τη σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο. Οι εκποµπές του άνθρακα στα δηµοτικά κτίρια αυτόµατα µειώθηκαν κατά 82% (αφού τα 2/3 της ενέργειας στο κεντρικό δίκτυο χάνονται στη µεταφορά), και οι κάτοικοι ήδη πληρώνουν µειωµένους λογαριασµούς. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση αλλά και από τα αµερικανικά Υπουργεία Άµυνας και Ενέργειας. Αυτή τη στιγµή στο Woking κατασκευάζεται ένα γυάλινο στέγαστρο πάνω από τον κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό που θα καλυφθεί µε 35.000 Φ/Β κύτταρα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες 84 κατοικιών. Αντίστοιχες προσπάθειες δηµιουργίας πόλεων µε οικολογική συνείδηση, σε µικρότερη βέβαια κλίµακα, έχουν στεφθεί µε επιτυχία σε πόλεις της Ολλανδίας (Amersfoort), της Γερµανίας (Freiburg), της ?ανίας και της Σουηδίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βασική δυσκολία που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Φ/Β συστήµατα για να καθιερωθούν, είναι το σχετικά υψηλό κόστος της παραγόµενης kWh τους, σε σχέση µε αυτή του πετρελαίου. Όµως στις µέρες µας παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση του ενδιαφέροντος για τις Α.Π.Ε. σε παγκόσµια κλίµακα, που σε συνδυασµό µε την τεχνολογική ανάπτυξη και τα ειδικά προγράµµατα εφαρµογής, θα σηµατοδοτήσουν την αλλαγή πλεύσης στην ενεργειακή πολιτική.
Κτίρια µε ενσωµατωµένα Φ/Β συστήµατα στα κελύφη τους παρουσιάζουν ακόµη µεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας σε χώρες µε υψηλή ηλιοφάνεια. Αν και τους θερινούς µήνες παρατηρούνται υψηλές µέσες θερµοκρασίες (πάνω από την ιδανική θερµοκρασία λειτουργίας των Φ/Β κυττάρων), οι απώλειες θεωρούνται ασήµαντες µπροστά στα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη συνολική ετήσια απόδοση.
Στην Ελλάδα, η απόδοση των Φ/Β συστηµάτων ευνοείται από τις κλιµατολογικές συνθήκες σε τέτοιο βαθµό (περίπου διπλάσια από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης), που µε τον κατάλληλο σχεδιασµό (για εξοικονόµηση ενέργειας) θα µπορούσε να είναι εφικτή η πλήρης ενεργειακή αυτονοµία σχεδόν κάθε κτιριακής εφαρµογής.  Η µεγάλη αυτονοµία και η αυξηµένη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τον Ήλιο µεταφράζεται και σε ανάλογα οικονοµικά οφέλη για το χρήστη. Το περιβαλλοντικό όφελος είναι επίσης αξιόλογο, ενώ η ενσωµάτωση Φ/Β συστηµάτων στα κελύφη µπορεί να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην καταστρέφει τη µορφή και την αισθητική των κτιρίων, αντικαθιστώντας άλλα παραδοσιακότερα οικοδοµικά υλικά. Η δυνατότητα ενσωµάτωσης τους στα κελύφη µε πολλούς τρόπους και συνδυασµούς, αποδεικνύει ότι τα Φ/Β έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν πολλές ανάγκες και λειτουργίες, γεγονός που τα καθιστά ανταγωνιστικά µε τα συµβατικά οικοδοµικά υλικά, αφού µπορούν να συνδυάσουν την ηλεκτροπαραγωγή µε στρατηγικές εξοικονόµησης ενέργειας. Έχουν ακόµα τη δυνατότητα να µειώνουν τις ανάγκες για τεχνητό φωτισµό, και έτσι να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που στις µέρες µας έγινε περισσότερο επιτακτική από ποτέ.

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή