ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Κυπριακή οικονοµία και αγορά ακινήτων

09-01-2019

Σύµφωνα µε αρχικές εκτιµήσεις, η κυπριακή οικονοµία συνέχισε να αναπτύσσεται το πρώτο τρίµηνο του 2019 µε ρυθµό 3,4%, µε τον Τουρισµό, το Εµπόριο, τις Κατασκευές, τη Μεταποίηση και τις Επαγγελµατικές, Επιστηµονικές και Τεχνικές δραστηριότητες να αποτελούν τους κύριους πυλώνες της ανάπτυξης.

Η Κυπριακή οικονοµία, σύµφωνα µε τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το 2019 και το 2020 µε ρυθµούς 3% και 2.7% αντιστοίχως, µε κύριες πηγές ανάπτυξης τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση.

Η συνεχιζόµενη οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται ότι θα κρατήσει την αγορά ακινήτων στην ανοδική της πορεία η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη και µε τη συνεχιζόµενη ανάκαµψη του κατασκευαστικού τοµέα.

Ήδη οι πρώτοι πέντε µήνες του 2019 επιβεβαιώνουν την συνεχιζόµενη αύξηση της ζήτησης σε γρήγορους ρυθµούς, καθόσον τα πωλητήρια συµβόλαια που κατατέθηκαν ήταν κατά 34% περισσότερα από αυτά που κατατέθηκαν τους πρώτους πέντε µήνες του 2018.

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κατασκευαστικός τοµέας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας.

Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού τοµέα συνεισφέρει στην ανάπτυξη πολλών βιοµηχανιών και επαγγελµατικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την ανάπτυξη και λειτουργία οικιστικών, τουριστικών και εµπορικών συγκροτηµάτων.

Σύµφωνα µε µελέτη που έγινε από το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών στην Ελλάδα το 2014, ο πολλαπλασιαστής της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε αξία συναλλαγών, λαµβάνοντας υπόψη και τις έµµεσες επιδράσεις αυτής της δραστηριότητας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας είναι 3,53, ενώ από άποψη δηµιουργίας θέσεων εργασίας είναι 11,6 για κάθε εκατοµµύριο ευρώ που επενδύεται στον κατασκευαστικό τοµέα.

Πολύ σηµαντικό ρόλο στη συνεχιζόµενη ανάκαµψη της οικοδοµικής βιοµηχανίας διαδραµατίζει το Πρόγραµµα Πολιτογράφησης Επενδυτών.

Αυτό είναι πασιφανές από το γεγονός ότι τα περισσότερα µεγάλα έργα που σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή στοχεύουν αυτή την οµάδα πελατών.

Τα δε οφέλη δεν περιορίζονται στον κατασκευαστικό τοµέα, καθώς η ανάπτυξη ακινήτων απαιτεί τη χρήση πολλαπλών ενδιάµεσων συντελεστών παραγωγής -από συµβουλευτικές υπηρεσίες µέχρι και υλικά κατασκευής- αλλά και πολυάριθµα τελικά προϊόντα, όπως έπιπλα, φωτιστικά, οικιακές συσκευές και πολλά άλλα.

Ως εκ τούτου οι αποφάσεις της κυβέρνησης για θωράκιση του προγράµµατος είναι ορθές, καθόσον θωρακίζουν και την εικόνα της Κύπρου στη διεθνή κοινότητα.

Όσον αφορά την επίδραση του Προγράµµατος στις τιµές των ακινήτων, πρέπει να τονιστεί ότι µε βάση τον αριθµό των συναλλαγών, το Πρόγραµµα αφορά ένα µικρό τµήµα της αγοράς ακινήτων που περιλαµβάνει κυρίως συναλλαγές άνω του €1,5 εκατοµµυρίου.

Το Πρόγραµµα, και συγκεκριµένα το όριο των €2 εκατοµµυρίων το οποίο απαιτείται για την εξασφάλιση της κυπριακής υπηκοότητας, ίσως να επηρεάζει άµεσα την τιµολόγηση των πολυτελών και υπερπολυτελών κατοικιών και διαµερισµάτων.

Η άµεση επίδρασή του όµως στη γενικότερη αγορά των οικιστικών ακινήτων, θεωρητικά πρέπει να είναι πολύ µικρή, διότι το 80% των συναλλαγών που γίνονται στην Κύπρο αφορούν ακίνητα αξίας µέχρι €250.000.

Εποµένως είναι µάλλον απίθανο οι οποιεσδήποτε αλλαγές στις τιµές στο πολυτελές τµήµα της αγοράς να έχουν άµεση επίδραση στο κύριο τµήµα της αγοράς που αφορά ακίνητα πολύ χαµηλότερης αξίας.

Το Πρόγραµµα ίσως να επηρεάζει έµµεσα τις τιµές οικιστικών ακινήτων που απευθύνονται στην πλειοψηφία των κυπριακών νοικοκυριών µέσου εισοδήµατος.

Όλοι οι σχετικοί δείκτες δείχνουν συνεχιζόµενες αυξήσεις στις τιµές.

Αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη για νέες αναπτύξεις οικιστικών µονάδων για νοικοκυριά µέσου εισοδήµατος.

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή