ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

Τι είναι το REMIT – carve out και γιατί κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα η προθεσμιακή αγορά στην Ελλάδα προτού καν ξεκινήσει να λειτουργεί

30-01-2020

Ανατροπή που κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα την προθεσμιακή αγορά στη χώρα μας, προτού καν ξεκινήσει αυτή να λειτουργεί, συνιστά η πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, γνωστή και ως ESMA για την εποπτεία και διαφάνεια των ενεργειακών αγορών. 

Η ESMA είναι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή που δημιουργήθηκε το 2011 με στόχο την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προστασία των επενδυτών και είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία και την εφαρμογή σε αυτές ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων για ολόκληρη την ΕΕ.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω ακριβώς των ιδιαίτερων και σύνθετων τεχνικών χαρακτηριστικών των ενεργειακών προϊόντων της χονδρεμπορικής αγοράς, εφαρμόζεται για αυτές ένα ειδικό πλαίσιο κανόνων εποπτείας, διαφάνειας και ακεραιότητας. Πρόκειται για το λεγόμενο κανονισμό REMIT που ισχύει για τα ενεργειακά χρηματιστήρια κατ᾽εξαίρεσε των προβλέψεων της οδηγίας MIFID II. 

H ESMA ωστόσο, όπως αποκάλυψε το μέλος της ΡΑΕ Νεκταρία Καρακατσάνη μιλώντας στο συνέδριο Athens Energy Dialogues, πρότεινε τον Νοέμβριο την κατάργηση αυτής της εξαίρεσης, γνωστής ως REMIT carve-out, θεωρώντας ότι προκαλείται μη ισότιμος διαγωνισμός μεταξύ των εναλλακτικών μέσων διενέργειας συναλλαγών (trading venues). 

Ωστόσο μια τέτοια αλλαγή εκτιμάται ότι θα προκαλούσε σημαντικούς περιορισμούς, θα έφερνε αυξημένα κόστη και θα υποχρεώσεις δημοσιότητας, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία έχει ήδη δρομολογηθεί η αδειοδότηση της προθεσμιακής αγοράς και το enex clear έχει ιδρυθεί με στόχο να έχει μικρότερο κόστος και απλούστερες διαδικασίες για τα προϊόντα φυσικής παράδοσης που υπόκεινται στο REMIT.

Η αντίδραση των Ρυθμιστών Ενέργειας 

Η πρόταση αυτή ωστόσο της ESMA προκάλεσε την αντίδραση των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης, οι οποίες μέσω του Συμβουλίου τους, CEER, εξέφρασαν τον Δεκέμβριο την ισχυρή διαφωνία τους με την πρόθεση της ESMA να εξισώσει τα ενεργειακά προϊόντα φυσικής παράδοσης με τα χρηματοπιστωτικά. Το CEER επισήμανε μεταξύ άλλων τις άμεσες παρενέργειες που προκαλούνται από την υπαγωγή των προϊόντων αυτών στην εποπτεία των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς και όχι των Ρυθμιστών Ενέργειας.

Τα βασικά επιχειρήματα του CEER που ανέφερε η κα. Καρακατσάνη είναι: 

(i) Τα ενεργειακά παράγωγα χρησιμοποιούνται κυρίως για την αντιστάθμιση κινδύνου στην παραγωγή και προμήθεια ενέργειας, και δεν συνιστούν συστηματικό ρίσκο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

(ii) Η εποπτεία ενεργειακών προϊόντων φυσικής παράδοσης ασκείται από ρυθμιστικές αρχές με τεχνοκρατική αντίληψη των σύνθετων τεχνικών παραμέτρων των αγορών ενέργειας, στο εξειδικευμένο πλαίσιο του κανονισμού REMIT.

(iii) Οι συναλλαγές τους διενεργούνται (α) διμερώς, μέσω διαπραγμάτευσης μεταξύ συμμετεχόντων, (β) σε χρηματιστήρια, όπου ο φορέας εκκαθάρισης είναι ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος για όλες τις συναλλαγές, (γ) μέσω brokers. Η μέθοδος που επιλέγεται από τους συμμετέχοντες εξαρτάται ιδίως από τη ρευστότητα, το βαθμό ωριμότητας, την τυποποίηση των προϊόντων,  και τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Η εξαίρεση από τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν συνεπάγεται κάποια ασυμμετρία μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων συναλλαγής.

(iii) Αύξηση του αριθμού των trading facilities όντως σημειώθηκε, και άλλωστε αυτό ήταν το ζητούμενο, για λόγους ανταγωνισμού.

(iv) Αν διμερή ενεργειακά προϊόντα φυσικής παράδοσης υπαχθούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων (EMIR hedging, υπολογισμός ορίου εκκαθάρισης, ετήσιες αναφορές), αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην ποσότητα των επιτρεπόμενων συναλλαγών αλλά και στο κόστος αντιστάθμισης κινδύνου, καταλήγοντας σε υψηλά κόστη, τόσο για την βιομηχανία όσο και τους υπόλοιπους καταναλωτές.

Η ESMA θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και θα υποβάλει την Έκθεση της στο Ευρωκοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2020, αναφορικά με τα όρια και τη διαχείριση θέσεων. To CEER ευελπιστεί ότι θα αποτραπεί μια δυσμενής εξέλιξη για τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές και εν τέλει, τους καταναλωτές ενέργειας.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή