ECON -Economy, ecology, construction
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑ: Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές

13-12-2019

Η Σύγκλητος, δεδομένης απόφασής της με ΑΔΑ: 6ΟΟ746ΨΖ2Ν-ΘΡΖ περί δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της κοινωνικής παρέμβασης του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει, μετά εισήγηση του Πρύτανη, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές», το οποίο αποτελεί τομέα αιχμής τόσο στην επιστήμη όσο και στην τεχνολογία με εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο «Κέντρο Αριστείας για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο και ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό σε κάθε φάση ανάπτυξής του. Το Κέντρο Αριστείας καλύπτει διεπιστημονικά το έργο πολλών Τμημάτων και έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1: Ανάπτυξη προτάσεων για την ενσωμάτωση των επιστημονικών επιτευγμάτων, της τεχνολογίας και της πολιτικής στις ενεργειακές προκλήσεις εθνικής προτεραιότητας.

Στόχος 2: Συνεισφορά στην ανάπτυξη βιώσιμου και πλήρως ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών με ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. βελτιστοποίηση ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συνδυασμός των παραπάνω για τη μεταφορά υλικού και επιβατών, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων).

Στόχος 3: Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκού χώρου, βιομηχανίας, και κυβέρνησης στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργατικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων

Στόχος 4: Ανάπτυξη των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. βελτιστοποίηση μπαταριών με καινοτόμα νανοϋλικά, ανάπτυξη πολυμερικών υλικών για κυψέλες καυσίμου, παραγωγή δευτερογενών πηγών ενέργειας-υδρογόνο).

Στόχος 5: Ανάπτυξη έξυπνων ασύρματων και ενσύρματων δικτύων κατανεμημένης διαχείρισης φορτίου (π.χ. χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών νεφών για την αποτελεσματική διαχείριση φορτίου).

Στόχος 6: Ανάπτυξη σχετικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Στόχος 7: Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη δυναμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρας μας, τη δυνατότητα διείσδυσής τους στις μεταφορές και το ρόλο των έξυπνων δικτύων.

Στόχος 8: Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.

Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι θα αποκτήσει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο προς την Πολιτεία σε θέματα ανάπτυξης του Ενεργειακού Τομέα με έμφαση στις πηγές ενέργειας του Ελλαδικού χώρου.

Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκροτεί Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου ως εξής:

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος
Θωμάς Σφηκόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης και Αειφορίας ως αναπληρωτής Πρόεδρος
Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου, καθηγήτρια Τμήματος Χημείας
Ερμόλαος Ιατρού, καθηγητής Τμήματος Χημείας
Μαρίνος Πιτσικάλης, καθηγητής Τμήματος Χημείας
Γεώργιος Τόμπρας, καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Ιωάννης Τίγκελης καθηγητής, Τμήματος Φυσικής
Άννα Τζανακάκη επίκουρη καθηγήτρια, Τμήματος Φυσικής
Παναγιώτης Αλεξάκης καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Γεώργιος Δελλής, καθηγητής Νομικής Σχολής
Λάζαρος Μεράκος, καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Μαργαρίτα-Νίκη Ασημακοπούλου αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Φυσικής

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων.

Η Σύγκλητος, δεδομένης απόφασής της με ΑΔΑ: 6ΟΟ746ΨΖ2Ν-ΘΡΖ περί δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, και στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας, και της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει, μετά εισήγηση του Πρύτανη, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων (Drug Design and Discovery)». Στο Κέντρο Αριστείας, θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές. Το Κέντρο θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό. Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω στόχους:

Στόχος 1 Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:

(α) τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών (in silico) μεθόδων αιχμής,

(β) τη σύνθεση καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων, με έμφαση στη χρήση συνθετικών προσεγγίσεων αιχμής (κατά προτίμηση φιλικών προς το περιβάλλον),

(γ) τη μελέτη δραστικότητας (in vitro, ex vivo, in vivo) των καινοτόμων ενώσεων με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανόμενων High Throughput Screening Assays.

(δ) την ανεύρεση και την ανάδειξη νέων μοριακών στόχων.

Στόχος 2 Δημιουργία βιβλιοθήκης χημικών ενώσεων που παράγονται/έχουν παραχθεί/θα παραχθούν στο ΕΚΠΑ (εκτιμάται ότι θα αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τη χώρα μας λόγω του αριθμού των ενώσεων που παρασκευάζονται στα Τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ).

Στόχος 3 Κατοχύρωση καινοτόμων ενώσεων (new chemical entities) με φαρμακολογική δράση και διαμόρφωση σχεδίων αξιοποίησής τους.

Στόχος 4 Υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα στον τομέα σχεδιασμού και ανακάλυψης φαρμάκων, καθώς και τη διαμόρφωση σχεδίου για τη δημιουργία διασύνδεσης του Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες.

Στόχος 5 Εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα παραπάνω.

Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκροτεί Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου ως εξής:

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος
Αθανάσιος Τσακρής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων/ καθηγητής Ιατρικής Σχολής ως αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος-Ισίδωρος Κόκοτος, καθηγητής Τμήματος Χημείας
Θωμάς Μαυρομούστακος, καθηγητής Τμήματος Χημείας
Ανδρέας Τσοτίνης, καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
Νικολαΐς Πουλή, καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής
Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Τμήματος Βιολογίας

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Η Σύγκλητος, δεδομένης απόφασής της με ΑΔΑ: 6ΟΟ746ΨΖ2Ν-ΘΡΖ περί δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της κοινωνικής παρέμβασης του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει, μετά εισήγηση του Πρύτανη, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες». Βασικός στόχος του κέντρου είναι να αποτελέσει τομέα αιχμής για την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση / βελτιστοποίηση της συνεργασίας των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και του νέου Τμήματος Παιδαγωγικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με όλες τις βαθμίδες και τους φορείς της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, καθώς επίσης να αναδείξει τον συμβουλευτικό ρόλο που μπορεί να έχει ως προς τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Η συνεργασία αυτή θα αφορά τόσο στις γνωσιακές θεματικές και τη διδακτική μεθοδολογία των σχολείων, όσο και στις πειραματικές πρακτικές και τις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε αυτά, με οφέλη για μεν τους φοιτητές του ΕΚΠΑ στην εμπέδωση της παιδαγωγικής τους επάρκειας, για δε τους μαθητές της χώρας στα μαθησιακά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.

Στο «Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα στην Εκπαίδευση και τις Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη επιστημονική δραστηριότητα και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή με την έννοια ότι νέα μέλη και ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό σε κάθε φάση ανάπτυξής του. Το Κέντρο Αριστείας καλύπτει διεπιστημονικά το αντικείμενο πολλών Τμημάτων του ΕΚΠΑ και θα έχει ενδεικτικά επιμέρους στόχους όπως είναι:

· Η ανάπτυξη και ο μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας σε γνωσιακές θεματικές και στην εκπαιδευτική μεθοδολογία με διερεύνηση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
· Η ανάπτυξη και ο μετασχηματισμός τόσο των επιστημονικών πειραματικών υλικών και τεχνικών, όσο και των ψηφιακών καινοτομιών της σύγχρονης τεχνολογίας σε εκπαιδευτικές εφαρμογές.
· Η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των συνεργασιών με Κέντρα Αριστείας και Δημιουργικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, οι διάφοροι μαθητικοί Πανελλήνιοι Σχολικοί Διαγωνισμοί Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, καθώς και η επιλογή / προετοιμασία / υποστήριξη μαθητών στις διάφορες Διεθνείς Ολυμπιάδες.
· Η υποβοήθηση της πολιτείας σε θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την έκδοση περιοδικών, βιβλίων και κάθε άλλης έντυπης και ηλεκτρονικής / διαδικτυακής μορφής υποστηρικτικού υλικού.
· Η υπεύθυνη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας και η επίσημη συνδρομή του ΕΚΠΑ στην ελληνική πολιτεία για επιστημονικές απόψεις, επιτεύγματα και εφαρμογές της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, για την αποφυγή σύγχυσης μεταξύ Επιστήμης, ψευδοεπιστήμης και ψευδοεκπαίδευσης.
Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας προβλέπεται ότι θα αποτελέσει με τον συμβουλευτικό του ρόλο σημαντικό μοχλό υποστήριξης της Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής / Ερευνητικής πολιτικής της πολιτείας.

Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκροτεί Συντονιστική Επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου ως εξής:

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος
Ιωάννης Εμμανουήλ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, ως αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Τόμπρας, καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Έκτωρ-Εμμανουήλ Νισταζάκης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φυσικής
Κωνσταντίνος Μεθενίτης, αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Χημείας
Απόστολος Μπουρνέτας, καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών
Ασημίνα Αντωναράκου, καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ισιδώρα Παπασιδέρη, καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας
Αντώνιος Πασχάλης, καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή