ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ικανοποίηση ΣΕΦ για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης - Τρεις επιπλέον προτάσεις για αποθήκευση, ειδικά έργα

20-01-2020

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την ικανοποίησή του για το προτεινόμενο από το ΥΠΕΝ νέο πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας, το οποίο προβλέπει αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με Βεβαίωση Καταχώρησης αίτησης σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει τα εξής και καταθέτει τις προτάσεις του:

Η πρόταση αυτή είναι απλή, ρηξικέλευθη και αφουγκράζεται τις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καιρών για μια ταχεία και εμπροσθοβαρή ανάπτυξη των ΑΠΕ στην πορεία για την απανθρακοποίηση της οικονομίας το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόταση καταπολεμά τη γραφειοκρατία και βασίζεται σε αυτοματοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες, οδηγώντας εν τέλει σε σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης.

Είναι επιπλέον συμβατή με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2018/2001 σύμφωνα με την οποία “θα πρέπει να καθορίζονται απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης”. Στο άρθρο 15, η εν λόγω Οδηγία αναφέρει επίσης πως “τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι: α) οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και ορίζονται προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για τις διαδικασίες”. Η σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης με την κατάργηση της Άδειας Παραγωγής καθιστά ρεαλιστική την ικανοποίηση και του άλλου στόχου της Οδηγίας 2018/2001, σύμφωνα με τον οποίο η αδειοδοτική διαδικασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών των σχετικών αρμόδιων αρχών. Η πρόταση του ΥΠΕΝ ικανοποιεί τέλος την πρόνοια της Οδηγίας σύμφωνα με την οποία “οι κανόνες για την έγκριση, την πιστοποίηση και τη χορήγηση άδειας είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αναλογικοί, και... λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας”.

Ο Σύνδεσμός μας συμφωνεί επίσης με:

·         Το δραστικό περιορισμό των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.

·         Τον καθορισμό συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.

·         Την ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.

·         Την κατάργηση του υφιστάμενου τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής.

·         Τις απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της Βεβαίωσης Καταχώρησης.

·         Τη δυνατότητα Συνενώσεων/Διαιρέσεων Βεβαιώσεων Καταχώρησης

Επειδή το νέο ηλεκτρονικό μητρώο θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες (αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να μπορεί να δεχθεί καταχωρήσεις τον Ιούνιο του 2020), καλό είναι να προβλεφθούν κατά το σχεδιασμό του και ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον από την εφαρμογή π.χ. του ΕΣΕΚ. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο να προβλέπεται κατά το στάδιο της καταχώρησης στοιχείων και η δυνατότητα συμπερίληψης συστημάτων αποθήκευσης στη σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, καθώς και να μη θεωρούνται ως ειδικά έργα οι σταθμοί ΑΠΕ με αποθήκευση (κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα ιδιαίτερα στην περίπτωση έργων στο Σύστημα).

Ειδικά για συστήματα αποθήκευσης “πίσω-από-τον-μετρητή”, το αναμενόμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει απλουστευμένες διαδικασίες για την εγκατάστασή τους. Στην ίδια κατεύθυνση άλλωστε κινούνταν και η σχετική πρόταση της ΡΑΕ (13/2019 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3468/2006: “… Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό αποθηκευτικό μέσο ενέργειας, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και ο τρόπος μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών. Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού…”.

Για τα ειδικά έργα τέλος, νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα λιγότερο γραφειοκρατικό καθεστώς και να μην εξετάζονται με τα “υφιστάμενα κριτήρια”, αλλά να υπάρξει μια απλή διαδικασία αντίστοιχη των άλλων έργων, με έμφαση στην αξιολόγηση των ειδικών εκείνων κριτηρίων που τα καθιστούν διακριτά από τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή