ECON -Economy, ecology, construction
ΔΟΜΗΣΗ

ΥΠΕΝ: 2 μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του εθνικού αποθέματος κτιρίων

05-03-2020

Προσφορά καλείται να υποβάλει η εταιρεία E3-Modelling ΑΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την εκπόνηση μελετών ενεργειακού περιεχομένου.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050».

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ καλεί την εταιρεία με την επωνυμία Ε3-MODELLING AE που εδρεύει στην οδό Πανόρμου 70-72 ΤΚ. 11523 Αθήνα, εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας, για την υποβολή προσφοράς προκειμένου να συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, η οποία εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο καλείται για την υποβολή προσφοράς για το ανωτέρω έργο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 119 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και με δεδομένο ότι διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του έργου.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Βάσει του Κανονισμού Διακυβέρνησης 2018/1099, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η χώρα μας υπέβαλε και δημοσίευσε το τελικό ενοποιημένο ΕΣΕΚ στο ΦΕΚ Β’ 4893/31.12.2019.

Σύμφωνα με το μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του εν λόγω Κανονισμού, προβλέπεται η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεικτών εξέλιξης τιμών ενέργειας.

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. β.3), 15 και 53 (παρ.1.α) του ανωτέρω Κανονισμού, προβλέπεται η θέσπιση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κάθε κράτους μέλους υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του τελικού ενοποιημένου ΕΣΕΚ.

Λαμβάνοντας υπ όψιν την έως σήμερα εμπειρία και επειδή διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος της εκ των προτέρων συνεκτίμησης:

 1. του κόστους τιμών κατά τον σχεδιασμό των βέλτιστων μέτρων πολιτικής για την για την αξιολόγηση της ικανότητας επίτευξης των στόχων που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΕΚ, και
 2. της οικονομικής αποδοτικότητας των μέτρων πολιτικής για την αξιολόγηση της ικανότητας επίτευξης των στόχων που έχουν δηλωθεί στο ΕΣΕΚ,

στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει:

 • α) μελέτη για την εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση, με την οποία προσδοκάται να εντοπιστούν:
  • Οι κυρίαρχες παράμετροι διαμόρφωσης του κόστους ενέργειας ανά κατηγορία καταναλωτών, καθώς και οι προοπτικές όσο και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσής τους.
  • Η πορεία εξέλιξης των τελικών τιμών ενεργειακών προϊόντων ανά κατηγορία καταναλωτών.
  • Οι τομείς παρέμβασης στο πλαίσιο μέτρων πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας για την οικονομία.
 • μελέτη για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με τη μελέτη προσδοκάται να εντοπιστούν:
  • χάρτης πορείας με μέτρα και μετρήσιμους εθνικούς δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου του 2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση κατά 80-95 % σε σχέση με το 1990, και
  • ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050.
 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα αρχή τις υπηρεσίες που θα του ζητούνται και οι οποίες περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) μήνες από την έναρξη της σύμβασης.

Η διάρκεια του έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αιτιολογημένα να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης του έργου.

 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:

1ο Παραδοτέο:

Μελέτη για την εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται:

 1. Επαρκή σενάρια εξέλιξης κόστους τελικών τιμών ενεργειακών προϊόντων μέχρι το 2050 στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών ανά γενική και ειδική κατηγορία καταναλωτών στη βάση διαφορετικών παραδοχών που επηρεάζουν τις τιμές διαμόρφωσης αυτών και σύγκριση με σχετικές εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 2. Ανάλυση των συνιστωσών κόστους για τη διαμόρφωση των τελικών τιμών ενεργειακών προϊόντων και εκτίμηση εναλλακτικών σεναρίων στη βάση πολιτικών και μέτρων ως προς την εξέλιξη των τιμών των επιμέρους συνιστωσών κόστους ανά κατηγορία καταναλωτών (πχ ανταγωνιστικές χρεώσεις, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, επιμέρους τέλη, μηχανισμοί αγοράς, φορολογία).
 3. Ανάλυση επιπτώσεων στη βάση διαφορετικών σεναρίων διακύμανσης εσόδων ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τελών, φόρων κλπ. στην εισοδηματική πολιτική της χώρας και υποβολή σχετικών προτάσεων αντιστάθμισης όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

2ο Παραδοτέο:

Μελέτη για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος οικιστικών και μη οικιστικών κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. επισκόπηση του εθνικού κτιριακού δυναμικού η οποία βασίζεται σε διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και το αναμενόμενο ποσοστό ανακαινισμένων κτιρίων το 2020,
 2. τον προσδιορισμό οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο κτιρίου και την κλιματική ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά κατάλληλα σημεία ενεργοποίησης στον κύκλο ζωής του κτιρίου, κατά περίπτωση,
 3. χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους εθνικούς δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου του 2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση κατά 80-95 % σε σχέση με το 1990,
 4. ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050, και
 5. πολιτικές βασιζόμενες σε κατάλληλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση των κιτριών με στόχο την επίτευξη των στόχων.

Η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ) (40.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό 49.600,00 €. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό αυτό δε γίνεται αποδεκτή.

Δείτε την πρόσκληση: εδώ

Πηγή:profilnet.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή