ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2468/2006 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

01-06-2010


Οι επαφές μας, ιδίως με γερμανικές επιχειρήσεις και επενδυτές, κατέστησαν σε κάθε ευκαιρία σαφές ότι απαιτείται ουσιαστική τροποποίηση του νόμου για τις ΑΠΕ.
Πολλές επιχειρήσεις απέφυγαν να επενδύσουν στην Ελλάδα λόγω των περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης.

Το υψηλό ενδιαφέρον για σχετικές επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας από Γερμανούς επενδυτές αποκαλύπτει το μεγάλο επενδυτικό δυναμικό της αγοράς  ενέργειας στην Ελλάδα. Λόγω της πρωτοποριακής θέσης της Ελλάδας στη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων και την ηγετική θέση της Γερμανίας στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας φωτοβολταϊκών συστημάτων και λοιπών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκει πρόσφορο έδαφος.

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγραφούμε επίσης και στους άλλους κλάδους των ΑΠΕ. Περισσότερες από 25 Γερμανικές εταιρίες έχουν ιδρύσει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα, η έχουν συνάψει συνεργασία με Έλληνες επιχειρηματίες.

Ως Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο καταγράφουμε λοιπόν στο σύνολο ένα θετικό κλίμα για επενδύσεις και οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για να υλοποιηθούν οι επενδύσεις και για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, θα πρέπει να καταγραφούν και να επιλυθούν άμεσα, τα προβλήματα που υπάρχουν στις διαδικασίες.

Δυστυχώς η σχετική γραφειοκρατική υποδομή του παρελθόντος και η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων αποδεικνύονται ανεπαρκείς για την ικανοποιητική εξέταση όλων των επενδυτικών προτάσεων. Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί άλλον έναν ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.
Η ελληνική κοινή γνώμη τέλος δεν είναι πάντα ικανοποιητικά ενημερωμένη, με συνέπεια τοπικά συμφέροντα και μικροπολιτικές να αποδεικνύονται ισχυρότερα από το γενικότερο συμφέρον.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο χαιρετίζει ιδίως το γεγονός ότι σχεδιάζεται η διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης να μειωθεί στους
8-10 μήνες, το οποίο οι επενδυτές θεωρούν εύλογο και κατανοητό χρονικό διάστημα για να επενδύσουν εργασία, χρόνο και χρήμα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο χαιρετίζει επίσης τη σύσταση των λεγόμενων γραφείων ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shops) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τα οποία θα παραλαμβάνονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και θα διανέμονται στη συνέχεια από εκεί στο σύνολο των αρμόδιων αρχών, παρέχοντας έτσι ενιαία και άμεση εξυπηρέτηση.

Και βεβαίως χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι απλοποιείται σημαντικά η γραφειοκρατία από πλευράς υποβολής αίτησης, διεκπεραίωσης και διαδικασίας αδειοδότησης.

Μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του νόμου, συζητήσαμε με διάφορες γερμανικές επιχειρήσεις και, με βάση τις συζητήσεις και τις εμπειρίες μας, θα θέλαμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις προς εφαρμογή για τη μελλοντική επεξεργασία της διαδικασίας αδειοδότησης:

1.  Όπως αναφέρθηκε ήδη, χαιρετίζεται η σύσταση των γραφείων ενιαίας  εξυπηρέτησης (one-stop-shops). Οι αιτούντες θα πρέπει στο μέλλον να υποβάλλουν την αίτησή τους σε αρκετά αντίγραφα (όσα απαιτούνται για όλες τις αρχές και τους φορείς που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον, π.χ. στη Γερμανία υποβάλλονται ορισμένες φορές σε 12 αντίγραφα). Η επεξεργασία της αίτησης στα one-stop-shops γίνεται στο πλαίσιο ενιαίας εξυπηρέτησης. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι απαιτούμενες άδειες διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο του γραφείου ενιαίας εξυπηρέτησης. Ο αιτών λαμβάνει στο τέλος μια άδεια, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα.

2.    Το σύνολο της διαδικασίας αδειοδότησης θα ρυθμιστεί για όλους και με ενιαίο τρόπο στο πλαίσιο ενός κανονισμού ή ενός διατάγματος. Οι διατάξεις που αφορούν στις αιτήσεις, τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις πρέπει να είναι ξεκάθαρες και διαφανείς.

3.    Ο αιτών λαμβάνει κατά την υποβολή της αίτησης έναν αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και έναν κωδικό. Επίσης του υποδεικνύεται μια ιστοσελίδα, στην οποία θα καταγράφεται ο βαθμός προόδου της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αιτών θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει στο διαδίκτυο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η
    επεξεργασία της αίτησής του. Αυτό συνεπάγεται λιγότερη επιβάρυνση για τη διοίκηση, καθώς θα εκλείψουν οι διαρκείς ερωτήσεις αναφορικά με το στάδιο της αίτησης.

4.    Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προθεσμίες και τα χρονικά διαστήματα δεν τηρούνται πάντα από τις αρχές και τους φορείς που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον ή ότι η μη τήρηση των προθεσμιών είχε αρνητικές συνέπειες. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη θέσπιση συγκεκριμένων προθεσμιών και χρονικών διαστημάτων για την επεξεργασία μιας αίτησης. Σε περίπτωση που οι δήμοι ή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν γνωμοδοτούν εμπρόθεσμα, τότε το γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης θα μπορεί να συμπεράνει ότι δεν υφίστανται σκέψεις για απόρριψη της αίτησης. Εάν απαιτείται η συμφωνία ή η από κοινού έγκριση κάποιας άλλης υπηρεσίας, τότε θεωρείται και αυτή ως δοθείσα, εφόσον δεν απορριφθεί εντός δύο μηνών μετά την παραλαβή του ερωτήματος με αναφορά των λόγων απόρριψης.


Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας προτείνουμε  την ακόλουθη διαδικασία:

1 Υποβολή της πλήρους αίτησης, έλεγχος της πληρότητας αυτής, υποβολή τυχόν
συμπληρωματικών εγγράφων, χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου και κωδικού
1 μήνας
2 Έλεγχος από τη ΡΑΕ 1 μήνας
3 Δημοσίευση του σχεδιαζόμενου έργου στα ΜΜΕ (τύπος, διαδίκτυο, κ.λπ.) 1 μήνας
4 Αποστολή της αίτησης σε δήμους, δημόσιες αρχές, νομαρχία, φορείς
εκπροσωπούντες δημόσιο συμφέρον, ΔΕΣΜΙΕ
3 μήνες
5 Κατάρτιση και σύνταξη της άδειας 2 μήνες
6 Χορήγηση της άδειας, δημοσίευση 1 μήναςΤέλος, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προτείνει οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στη ΡΑΕ να εμπέσουν στο νέο κανονισμό και τότε θα ήταν λογικό και δίκαιο οι εν λόγω αιτήσεις να προηγούνται έναντι των άλλων.

Συμπληρωματικά στις παραπάνω προτάσεις μας θεωρούμε ότι ενσωμάτωση της παγκόσμιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας „www.renewablesb2b.com” από την Ελληνική Κυβέρνηση στο λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο των αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση των στόχων της Ελληνικής Κυβέρνησης για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον  εργαλείο για την ενημέρωση και υποστήριξη των Ελλήνων και αλλοδαπών επενδυτών.

Η διεθνής επιχειρηματική πλατφόρμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας   „www.renewablesb2b.com” ” -που αναπτύξαμε με πρωτοβουλία μας τα τελευταία χρόνια- προσφέρει σε επιχειρήσεις του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δυνατότητες ενημέρωσης και επιχειρηματικών συνεργασιών με δυνητικούς εταίρους στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η πλατφόρμα καλύπτει μεταξύ άλλων τους τομείς Ηλιακής Ενέργειας, Αιολικής Ενέργειας, Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, Γεωθερμίας, Βιοενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας με μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων πληροφοριών και υπηρεσιών.

Η δομή της πλατφόρμας με την διαφοροποίηση της σε πύλη πληροφόρησης και σε τόπο ηλεκτρονικής αγοράς, προσφέρει σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό η εισαγωγικό προσανατολισμό ένα εντελώς νέο εργαλείο για την διευκόλυνση των διεθνών συναλλαγών.

 

Δρ. Αθανάσιος Κελέμης
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή