ECON -Economy, ecology, construction
ΑΡΘΡΑ

ΤΕΣΤ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (TRT) ΚΑΘΕΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

22-07-2011

Δυσκολότερος είναι ο σχεδιασμός ενός γεωθερμικού συστήματος κλειστού τύπου κατακόρυφου κυκλώματος. Αυτό συμβαίνει διότι ο προσδιορισμός του αριθμού των κάθετων οπών είναι καθοριστικός για τη λειτουργία του συστήματος, την αποφυγή πιθανών αστοχιών, αλλά και για το ύψος της αρχικής επένδυσης λόγω του σημαντικού κόστους κάθε οπής.
Ο εκάστοτε μελετητής που διαστασιολογεί ένα γεωθερμικό σύστημα κλιματισμού προσπαθεί να μεθοδεύσει το σχεδιασμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία του συστήματος σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος αρχικής εγκατάστασης.

Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος μελετητής γνωρίζει απόλυτα τις παραμέτρους σχεδιασμού ενός γεωθερμικού συστήματος κλειστού κάθετου κυκλώματος, δε δύναται να γνωρίζει τις φυσικές παραμέτρους που επικρατούν στα διάφορα βάθη κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Για το λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί από την Aid Engineering μια εφαρμογή ελέγχου των παραμέτρων αυτών του υπεδάφους, ώστε κατά την εκτέλεση του έργου να οριστικοποιείται ο τελικός αριθμός των απαιτούμενων οπών ο οποίος θα βασίζεται σε αυτές τις συνθήκες. Η εφαρμογή αυτή είναι γνωστή ως τεστ θερμικής απόκρισης (Thermal Response Test).

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται μετά την ανόρυξη της πρώτης οπής όπου αρχικά καταμετράται η θερμοκρασία της οπής κατά μήκος, με την εμβάπτιση ενός θερμοστοιχείου εντός της σωλήνωσης του γεωσυλλέκτη. Στη συνέχεια, αφού καταγραφούν οι επικρατούσες θερμοκρασίες του εδάφους στα διαφορετικά βάθη, γίνεται η μελέτη της απόκρισης της οπής κατά την πρόσδοση ή απορρόφηση θερμότητας. Μετά την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας του τεστ προκύπτουν τα ζητούμενα αποτελέσματα ώστε να γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις από το μελετητή στο σχεδιασμό της εγκατάστασης. Μερικές από τις παραμέτρους που καθορίζει το τεστ αυτό είναι η θερμική αγωγιμότητα του υπεδάφους, η μέση θερμοκρασία του σε συνάρτηση με το βάθος ανόρυξης αλλά και η θερμική αντίσταση που θα εντοπιστεί στο σύστημα. Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων αυτών προσδιορίζονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν στον εξοπλισμό του συστήματος, δηλαδή  στα χρησιμοποιούμενα υλικά, τις θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας κ.α.

Η εφαρμογή του τεστ θερμικής απόκρισης έχει φανεί πολύτιμη στην εταιρία κατά την πάροδο του χρόνου διότι αποφεύχθηκε η υπερδιαστασιολόγηση των κάθετων συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί, αλλά και η πιθανή υποδιαστασιολόγησή τους, μιας και από την πρώτη κιόλας οπή υπήρχε η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του υπεδάφους απέναντι στη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Εκτός από χρήση του τεστ για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του γεωθερμικού συστήματος, το τεστ αυτό χρησιμοποιείται και για την ανίχνευση πιθανών αστοχιών ή βλαβών ενός υπάρχοντος γεωθερμικού συστήματος. Σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας δυσλειτουργίας στο σύστημα, το τεστ βοηθάει να ανιχνευθεί το ακριβές σημείο της οπής που έχει τη βλάβη καθώς και την αιτία της. Πιθανή βλάβη μπορεί να είναι μια ρωγμή, διαρροή, ελλιπής τσιμέντωση κ.α. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης γίνεται επανάληψη του τεστ με στόχο να διαπιστωθεί ότι τα αποτελέσματα είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων, επομένως ότι η βλάβη έχει διορθωθεί.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται για τη διεξαγωγή του τεστ είναι φορητός, είναι προ-εγκατεστημένος μέσα σε ένα μεταλλικό πίνακα, και θα πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατόν σε κοντινό σημείο της οπής. Είναι απαραίτητη η συνεχόμενη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του συστήματος και τη διεξαγωγή του τεστ. Ως εργαζόμενο μέσο στην οπή χρησιμοποιείται αυτούσιο αυτό που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα ως ο φορέας της θερμικής ενέργειας. Τέλος, ο γεωσυλλέκτης θα πρέπει να είναι μονωμένος για να συνδεθεί με το TRT.


Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάζει το τεστ αυτό, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας η οποία έλαβε χώρα στην εγκατάσταση που τον ενδιαφέρει, μέσω διαδικτύου. Μέσω λοιπόν προσωπικού username και password μπορεί να δει αναλυτικά αριθμητικά αποτελέσματα, συμπεράσματα, και γραφικές παραστάσεις.

Η AiD Engineering πραγματοποιεί το τεστ θερμικής απόκρισης TRT στα κάθετα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού που μελετά και κατασκευάζει.
Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν προς τον πελάτη διότι αποσκοπεί στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Η εταιρία παρέχει την υπηρεσία αυτή και σε άλλες εταιρίες κατασκευής γεωθερμικών συστημάτων κλιματισμού. Στόχος είναι να γίνουν πλέον ανταγωνιστικά στην αγορά τα κάθετα γεωθερμικά συστήματα μέσω της ελάττωσης του αρχικού κόστους εγκατάστασής τους λόγω της βελτιστοποίησης που παρέχεται από ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου, αλλά και μέσω της ελαχιστοποίησης και πρόβλεψης των αστοχιών που μπορεί να προκληθούν στο έργο λόγω απρόβλεπτων παραγόντων.

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή