ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Wärtsilä: Πως θα συμβάλουμε στο στόχο της Ελλάδας να καταστεί «πράσινη» - Λύσεις για ευελιξία και αποθήκευση ενέργειας

18-10-2019

Με αφορμή την τοποθέτηση του Άγγελου Τσουχνικά στη θέση του Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Wärtsilä Energy Business, η εταιρεία προέβη σε μια λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τη δραστηριότητά της και τους στόχους της, τόσο εν γένει όσο και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει σχετικά η Wärtsilä:

Ο κόσμος βρίσκεται στη μέση μιας τεράστιας ενεργειακής μετάβασης προς πιο βιώσιμα και σύγχρονα ενεργειακά συστήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρχίζουν να γίνονται το νέο φορτίο βάσης και έχουν ήδη αρχίσει να αντικαθιστούν τη μη ευέλικτη θερμική χωρητικότητα σε όλο τον κόσμο. Η Wärtsilä πιστεύει ότι η τεχνολογία υπάρχει σήμερα για να χαραχθεί η πορεία προς έναν κόσμο που θα τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμη ενέργεια κάτι, που θα έχει οικονομικό αντίκτυπο. 

Η μεγιστοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και η δημιουργία ενός συστήματος παροχής ενέργειας, όπου η αιολική και η ηλιακή ενέργεια θα έχουν ισχύ βασικού φορτίου, απαιτούν λειτουργική ευελιξία και τροφοδοσία μέσω ηλεκτρικής ισχύος που προσφέρουν οι μηχανές αερίου και οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. 

Η Wärtsilä ηγείται του μετασχηματισμού της βιομηχανίας ενέργειας ως energy system integrator και παρέχει λύσεις που θα αποτελέσουν τον πυρήνα του μελλοντικού ενεργειακού συστήματος- μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με μηχανές αερίου, συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, καθιστώντας δυνατή τόσο την ενσωμάτωση ανανεώσιμων και άλλων πηγών ενέργειας όσο και τη βελτιστοποίηση του συστήματος.

Οι ευέλικτες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής της Wärtsilä παρέχουν την απαιτούμενη λειτουργική ευελιξία μέσω συνεχόμενης μεταβολής της ισχύος εξόδου τους, παρέχοντας έτσι μια αδιάκοπη ισορροπία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η τεχνολογία των μηχανών της Wärtsilä είναι ευέλικτη όσον αφορά στη χρήση καυσίμων καθώς οι μηχανές της μπορούν να λειτουργήσουν με ποικίλα από αυτά, είτε υγρά είτε αέρια.. Οι μηχανές θα εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν το μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο, όταν αυτό θα βασίζεται αποκλειστικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: οι μηχανές μπορούν να τροφοδοτούνται από φυσικό αέριο, βιοαέρια, μείγματα αερίου ή Power-to-x, όπως το συνθετικό μεθάνιο. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις καυσίμων καθιστούν  δυνατή τη λειτουργία των μηχανών με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα και εξασφαλίζουν ότι οι μηχανές δε θα παραγκωνιστούν μελλοντικά.

Η Wärtsilä βοηθά τις χώρες, τις πόλεις και τις εταιρείες να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιλέξουν μια βέλτιστη πορεία προς ένα μέλλον όπου θα αξιοποιείται το 100% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας συμβουλές για έξυπνες επενδύσεις που έχουν οικονομικό όφελος σήμερα σε τεχνολογίες που δε θα παραγκωνιστούν μελλοντικά.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για μια καθαρή ενεργειακή μετάβαση

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σήμερα σε θεμελιώδη μετασχηματισμό για να διασφαλιστούν τόσο η συμμόρφωσή της με το Τarget Model  της ΕΕ όσο και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που έχουν συμφωνηθεί με τους διεθνείς δανειστές.

Έως το 2030, η Ελλάδα στοχεύει στην επίτευξη ενός 32% (35% πια σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού) μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το 60% της εγκατεστημένης ισχύος να είναι ανανεώσιμο και να μειώσει το 50% των εκπομπών CO2.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, οι κύριοι στόχοι είναι:

-Η αναδιάρθρωση του ενεργειακού μίγματος μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ (32% (35%) στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 55%-57% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) και ο περιορισμός του ρόλου του λιγνίτη (17%).(κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων μέχρι το 2028 σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού).

-Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στο 32,5% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, σε πολλούς τομείς της οικονομίας (κτίρια, μεταφορές, τουρισμός, βιομηχανία κλπ.) με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ενέργειας. Αυτό σημαίνει επιτάχυνση του ετήσιου ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας κατά τουλάχιστον 1,5%. 

Επίσης, η Ελλάδα έχει θέσει ως στόχο τη διασύνδεση 29 αυτόνομων νησιών με την ηπειρωτική χώρα μέχρι το 2030. 

Στο τρέχον μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει το 24%, το φυσικό αέριο το 28%, η υδροηλεκτρική ενέργεια το 19% και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή το 29% της παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με τα περσυνά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το 54% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ προέρχεται από την αιολική ενέργεια και το 34,3% από την ηλιακή. Ο ρόλος του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας αναμένεται να ενισχυθεί μόλις ο αγωγός TAP ολοκληρωθεί το 2020. Το μερίδιο του λιγνίτη μειώνεται καθώς εισάγονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα ενέργειας. Η Ελλάδα στοχεύει να κλείσει όλες τις λιγνιτικές της μονάδες μέχρι το 2028.

Στην Ελλάδα το κόστος της ενέργειας είναι αρκετά υψηλό και επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία. Οι ελληνικές βιομηχανίες που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό έχουν να αντιμετωπίσουν κόστος ενέργειας έως και 60% υψηλότερα από τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει έρευνα Στην Ελλάδα το κόστος της ενέργειας είναι αρκετά υψηλό και επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία. Οι ελληνικές βιομηχανίες που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό έχουν να αντιμετωπίσουν κόστος ενέργειας έως και 60% υψηλότερα από τους αντιπάλους τους στην Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει μελέτη της PWC για λογαριασμό του βελγικού ρυθμιστή ενέργειας (CREG).

Ο τομέας των ΑΠΕ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης χωρίς επιδοτήσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με την 53η έκδοση της εξαμηνιαίας έρευνας της ΕΥ, Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI). Στην 30η θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη της τελευταίας έκδοσης του Δείκτη, υποχωρώντας δύο θέσεις σε σχέση με το β’ εξάμηνο του 2018. Η Ελλάδα είχε βελτιώσει σημαντικά τη θέση της κατά το α’ εξάμηνο του 2017, φθάνοντας από την 40η στην 32η θέση, ενώ το β’ εξάμηνο του 2018 πέτυχε την καλύτερη επίδοση των τελευταίων ετών, ανεβαίνοντας στην 28η θέση.

Πως η Wärtsilä μπορεί να συμβάλει στο στόχο της Ελλάδας να καταστεί «πράσινη» και να μειώσει τις εκπομπές ρύπων

Η ευελιξία είναι το κλειδί για μία προσιτή και βιώσιμη και αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας. Η Wärtsilä μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα στην επίτευξη και υπέρβαση των στόχων ενεργειακής μετάβασης της χώρας και στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μίγμα ισχύος σε 31% έως 2030.(35%)

Η Wärtsilä έχει ήδη εκπονήσει διάφορες μελέτες ενεργειακών συστημάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο μοντελοποίησης του PLEXOS, τόσο για την ηπειρωτική χώρα όσο και για τα μη συνδεδεμένα νησιά με διαφορετικά σενάρια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση στην υπέρβαση των στόχων της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εάν το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής βελτιστοποιηθεί και η χώρα χρησιμοποιήσει ένα πλήρες μείγμα τεχνολογιών διαφορετικής γενιάς. Στο καλύτερο σενάριο, η Ελλάδα θα μπορούσε να τριπλασιάσει την αιολική και την ηλιακή εγκατεστημένη ισχύ της και, κατά συνέπεια, να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα έως και 70%. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με το προγραμματισμένο εθνικό σχέδιο για το περιβάλλον και το κλίμα (NECP), το οποίο διπλασιάζει την αιολική και την ηλιακή ικανότητα και μειώνει τo διοξείδιο του άνθρακα κατά 50%.

Ωστόσο, εάν η ανάπτυξη του φυσικού αερίου βασιστεί σε τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος, το σύστημα δεν θα είναι ευέλικτο και δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την υψηλή διείσδυση της μη ελεγχόμενης ανανεώσιμης ενέργειας στο δίκτυο της χώρας. Μάλιστα, μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται λόγω των αυξημένων ποσοστών περικοπής της. Το να αυξήσεις τις περικοπές σημαίνει ότι η χώρα δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει την φθηνή ενέργεια από επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, ως εκ τούτου, η ανανεώσιμη ενέργεια θα σπαταληθεί. Οι μη ευέλικτες μονάδες παραγωγής δεν μπορούν να εξισορροπήσουν πλήρως τον στοχαστικό χαρακτήρα της ηλιακής και αιολικής παραγωγής που μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου περισσότερο από το 40% της αιολικής ενέργειας πρέπει να περιοριστεί.

Η απαιτούμενη λειτουργική ευελιξία και αξιοπιστία μπορεί να παρασχεθεί από μηχανές αερίου και τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας της Wärtsilä. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που βασίζονται σε μηχανές αερίου παρέχουν την απαιτούμενη ευελιξία για την κάλυψη μεγαλύτερων χρονικών περιόδων μειωμένης παροχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όταν η ενεργειακή ζήτηση παραμένει υψηλή. Μπορούν να αυξήσουν την ισχύ εξόδου τους μέσα σε λίγα λεπτά για να παράσχουν ενέργεια κατά παραγγελία, να εξισορροπήσουν το σύστημα ενέργειας και να παρέχουν back-up για μεγαλύτερες περιόδους, για παράδειγμα, παρέχοντας energy shifting από τις πρωινές στις νυχτερινές ώρες, κατά τη διάρκεια ημερών δίχως αέρα, δίχως ήλιο, το χειμώνα ή κατά τη διάρκεια των μουσώνων και αμμοθύελλών.

Οι ευέλικτες μηχανές αερίου στηρίζουν τον νέο ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως βασικού φορτίου, μειώνοντας τις ώρες λειτουργίας των μηχανών και συνεπώς της κατανάλωσης καυσίμου. Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής χωρητικότητας των μηχανών αναμένεται να πέσει στο 10%-20%.

Με τις εξαιρετικά γρήγορες δυνατότητες απόκρισης, η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα στις περιπτώσεις  όπου η συχνότητα πρέπει να ρυθμίζεται λόγω αιφνίδιας μείωσης της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή αύξησης της ζήτησης. Οι μπαταρίες είναι καλές για βραχυπρόθεσμη εξισορρόπηση.

Από κοινού οι μηχανές αερίου και η αποθήκευση σε μπαταρίες διασφαλίζουν την αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού και εξασφαλίζουν φθηνή ενέργεια, δεδομένου ότι οι μηχανές αερίου δεν χρειάζεται να λειτουργούν ως στρεφόμενη εφεδρεία. Η αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς οι υποδομές του δικτύου και η εγκατεστημένη χωρητικότητα ΑΠΕ θα προσαρμόζονται για τις επόμενες δεκαετίες.

Στη μοντελοποίηση του συστήματος από τη Wärtsilä εκτιμάται ότι η βελτιστοποίηση και η προσθήκη περισσότερης ευελιξίας στο ελληνικό σύστημα παραγωγής ενέργειας θα μπορούσε να μειώσει το συνολικό κόστος του συστήματος κατά 8%, επιτρέποντας εξοικονόμηση κόστους 1,8 δισ.ευρώ μεταξύ 2020-2030.

Καθώς οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ για τα επίπεδα εκπομπών γίνονται ολοένα και αυστηρότερες, η μετατροπή σε φυσικό αέριο αποτελεί όλο και περισσότερο μία βιώσιμη εναλλακτική λύση για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Οι μηχανές της Wärtsilä είναι ευέλικτες και προσαρμόζονται εύκολα στη χρήση του αερίου ως πρωτογενούς καυσίμου, συμβάλλοντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους και των εκπομπών καυσαερίων, αυξάνοντας παράλληλα την ευελιξία του καυσίμου.

Επίσης, είναι σχεδιασμένες για χρήση σε ένα μέλλον με απολύτως μηδενικές εκπομπές. Στο μέλλον αυτό, οι μηχανές θα μπορούσαν να τροφοδοτούνται από βιοκαύσιμα και Power-to-X καύσιμα, όπως το συνθετικό μεθάνιο και η μεθανόλη, έτσι ώστε να μην παραγκωνιστούν  και να είναι ουδέτερες ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Με άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επιπλέον παραγωγή από αυτές θα είναι διαθέσιμη για χρήση ως πρώτη ύλη για άλλα προϊόντα. Η Wärtsilä πρωτοπορεί, δοκιμάζοντας διάφορες τεχνολογίες για τη δημιουργία βιομεθανίου και άλλων συνθετικών καυσίμων ουδέτερων από άνθρακα ως εναλλακτική για τα ορυκτά καύσιμα, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόλυση για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο σε συνδυασμό με διοξείδιο του άνθρακα που αιχμαλωτίστηκε από τον αέρα ή μέσω βιομηχανικών διαδικασιών. 

Η επίτευξη ενός συστήματος με 100% ανανεώσιμη ενέργεια θα απαιτήσει power-to-fuel τεχνολογία, ώστε το συνθετικό μεθάνιο ή μεθανόλη να μπορεί να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα μόλις η τεχνολογία είναι έτοιμη να παράγει τέτοια καύσιμα στις απαιτούμενες εμπορικές ποσότητες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξισορρόπηση των ενεργειακών αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους, χρησιμοποιώντας περίσσεια ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή αερίου το καλοκαίρι για χρήση τον χειμώνα.

Τα συνθετικά υγρά καύσιμα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία πλοίων και αεροπλάνων, δύο τομείς που ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση.

Η αποθήκευση ενέργειας γίνεται μέρος κάθε συστήματος ενέργειας

Σήμερα, καθώς δημιουργείται η αγορά αποθήκευσης ενέργειας, οι λύσεις της Wärtsilä βασισμένες στις μπαταρίες θα προσφέρουν τεχνικά και περιβαλλοντικά προηγμένες υβριδικές και αυτόνομες λύσεις αποθήκευσης σε όλες τις αγορές ενέργειας παγκοσμίως.

H άνοδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνοδεύεται ήδη από αύξηση της χωρητικότητας αποθήκευσης των μπαταριών. Στην Ευρώπη, οι μπαταρίες κλίμακας κοινής ωφέλειας κυριαρχούν στην εν λόγω αγορά, συλλέγοντας από 2 GW το 2021 έως 20 GW μέχρι το 2040.

Η τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας επιτρέπει στους πελάτες να έχουν άμεση ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς την ύπαρξη στρεφόμενης εφεδρείας. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να συμμετέχει στην αγορά εξισορρόπησης.

Η αποθήκευση ενεργείας αποδεικνύεται ιδανική για την Ελλάδα, μιας και η θέση της ευνοεί την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο ηλιακής όσο και αιολικής. Ειδικά, όταν η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 9 κορυφαίων χωρών παγκοσμίως που παράγουν περισσότερο από το 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας χρησιμοποιώντας φωτοβολταικά και ανεμογεννήτριες.

Η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τη γεωπολιτική της θέση και να μετατραπεί σε μια χώρα που παράγει, αποθηκεύει και εξάγει ηλεκτρική ενέργεια για λογαριασμό του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Ωστόσο, η αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου, δεν έχει οικονομικό όφελος χωρίς διασυνδέσεις και δυνατότητες αποθήκευσης. 

Η Wärtsilä μπορεί να συνεργαστεί στενά με τους φορείς της ελληνικής αγοράς ενέργειας και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την παροχή υβριδικών λύσεων (σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και βελτιστοποιημένοι με ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας) τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά (όπου οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλές ή/και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι υψηλή). 

Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας

Οι λύσεις κύκλου ζωής της Wärtsilä για τη βιομηχανία ενέργειας παρέχουν εγγυημένη επιχειρησιακή αξιοπιστία και αποδοτικότητα που υποστηρίζονται από εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της συντήρησης των σταθμών παραγωγής ενέργειας. Η καθοδήγηση σχετικά με την απόδοση του εξοπλισμού και την παρακολούθηση των λειτουργιών εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο απόδοσης και μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας για τη μονάδα ισχύος του κινητήρα.

Η Wärtsilä εγγυάται την απόδοση των μηχανών όσον αφορά π.χ. την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, εξασφαλίζει ότι η απαιτούμενη ισχύς είναι διαθέσιμη όταν υπάρχει αύξηση της ζήτησης. Η Wärtsilä προσφέρει επίσης και άλλες εγγυήσεις, όπως εγγύηση αξιόπιστης εκκίνησης για τις μηχανές της, μεταξύ άλλων. Η αποτελεσματική διαχείριση διασφαλίζει και διατηρεί τη βέλτιστη αποδοτικότητα των λειτουργιών των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και της παραγωγής ενέργειας. Όλες αυτές οι εγγυήσεις προσφέρουν μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα στους ιδιοκτήτες των μονάδων.

Tα οφέλη από την εγγυημένη απόδοση των προϊόντων της Wärtsilä: Μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας λόγω της συντήρησής τους από τον ίδιο τον κατασκευαστή υψηλή αποδοτικότητα και παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, υψηλή διαθεσιμότητα και χρόνος λειτουργίας, μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη εκτίμηση κόστους εγγυημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Τα κέντρα εμπειρογνωμόνων της Wärtsilä σε όλο τον κόσμο είναι το σημείο επαφής μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές των μονάδων λαμβάνουν υποστήριξη στην καθημερινή λειτουργία των μονάδων τους, καθώς και σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Επίσης, εντοπίζουν τις δυνατότητες βελτίωσης και τις κοινοποιούν στους πελάτες. Τα κέντρα εμπειρογνωμόνων δίνουν μια ολιστική εικόνα των λειτουργιών των σταθμών παραγωγής ενέργειας και μέσω εγγυήσεων απόδοσης ως μέρος των λύσεων κύκλου ζωής δημιουργούν αξία για τους πελάτες.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή