ECON -Economy, ecology, construction
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Aggregator στην ηλεκτροκίνηση: Κάτι μακρινό αλλά αναγκαίο για την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος - Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία

30-01-2020

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συνολικά οι πράσινες τεχνολογίες εκτός της παραγωγής καθαρής ενέργειας δημιουργούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες στην αγορά . Άλλοτε πρόκειται για περισσότερο άμεσες και άλλοτε για λιγότερο άμεσες ευκαιρίες.

Μια τέτοια περίπτωση – λιγότερο άμεση για τα δεδομένα της Ελλάδας - αποτελεί η θεσμοθέτηση του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (aggregator) Φορτίου Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) ή αλλιώς ΦΟΣΕΦΗΟ που έγινε στα πλαίσια του πρόσφατου ενεργειακού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ με τίτλο “Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε και λοιπές διατάξεις”.

Τι είναι ο ΦΟΣΕΦΗΟ;

Στο άρθρο 27 με τίτλο “πλαίσιο ηλεκτροκίνησης” ορίζεται ότι ο ΦΟΣΕΦΗΟ συνιστά νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει τη σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το Δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος”. Όπως υπογραμμίζουν ειδικοί του κλάδου, η λειτουργία του ΦΟΣΕΦΗΟ επιτρέπει την επικοινωνία με συστήματα καταναλωτών και παροχή ευελιξίας σε Προμηθευτές, DSO και TSO, συνιστώντας ένα από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει το ενεργειακό σύστημα από την εφαρμογή τεχνολογιών ελεγχόμενης φόρτισης.

Τα ηλεκτρικά οχήματα σε ρόλο εξισορρόπησης του ηλεκτρικού συστήματος

Πρόκειται για τεχνολογίες που έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξή τους και εφαρμόζονται σε ένα ορισμένο βαθμό σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα λόγος γίνεται για την τεχνολογία V2G, όπου μια σειρά ερευνών έχει δείξει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την λύση στα αιχμιακά προβλήματα του ενεργειακού συστήματος. 

Ο πολλαπλασιαμός του “ηλεκτρικού στόλου” αναμένεται και επόμενο είναι να δημιουργήσει νέες απαιτήσεις για το δίκτυο ενέργειας και ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Η δυνατότητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να παρέχουν υπηρεσίες φορτίου στο δίκτυο εξετάζεται ως μια πιθανή απάντηση στην παραπάνω πρόκληση.

Ειδικότερα, αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνδέονται σε ένα έξυπνο, αμφίδρομο σύστημα φόρτισης όταν δεν βρίσκονται σε κίνηση, τότε οι μπαταρίες τους μπορούν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια το δίκτυο κατά τις ώρες αιχμής. Για παράδειγμα, δέκα νέα μοντέλα Nissan LEAF μπορούν να αποθηκεύσουν τόση ενέργεια όση καταναλώνουν, υπό κανονικές συνθήκες, 1000 σπίτια σε μια ώρα.

Οι έξυπνοι φορτιστές μπορούν επίσης να ελέγχουν, όταν τα αυτοκίνητα φορτίζουν, ώστε να αποφεύγουν την πίεση του δικτύου και να αποθηκεύουν επιπλέον ενέργεια όταν η ζήτηση είναι χαμηλή. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στο δίκτυο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, να υποστηρίζει υψηλότερα επίπεδα ανανεώσιμων, πράγμα που συνεπάγεται μικρότερη εξάρτηση σε σταθμούς ενέργειας ορυκτών καυσίμων.

Τι προβλέπει ο νόμος 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εκπροσώπηση του φορτίου Η/Ο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης του φορτίου των Η/Ο µέσω συστηµάτων αποµακρυσµένης εποπτείας και ελέγχου των Υποδοµών Φόρτισης, γίνεται µέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο (ΦΟΣΕΦΗΟ).

Οι υποχρεώσεις και η λειτουργία των ΦΟΣΕΦΗΟ καθορίζονται στις διατάξεις των Κανονισµών Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει. Οι ΦΟΣΕΦΗΟ διαθέτουν ή έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου Η/Ο για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύνανται να συµβάλονται µε φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ), ή και απ’ ευθείας µε χρήστες Η/Ο µη δηµοσίως προσβάσιµων υποδοµών φόρτισης, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου των συνδεδεµένων στο Δίκτυο Η/Ο, το οποίο εκπροσωπούν.

Τέλος, ως ΦΟΣΕΦΗΟ µπορεί να δραστηριοποιούνται φορείς της αγοράς ηλεκτροκίνησης, οι οποίοι διαθέτουν δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συµβεβληµένων χρηστών, συµµετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, µε εξασφαλισµένη δυνατότητα ελέγχου του φορτίου των Η/Ο συµβεβληµένων χρηστών που εκπροσωπούν, αλλά και τρίτα πρόσωπα που ικανοποιούν τις τιθέµενες προϋποθέσεις.

Πηγή:energypress.gr

Εγγραφή Είσοδος
Υπενθύμηση κωδικού
Εγγραφή Είσοδος
Θα σας αποσταλεί μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενεργοποίηση της εγγραφής.
Εγγραφή Είσοδος
Έγγραφή